Αναλυτές Ενεργότητας Νερού Συστήματα Παρακολούθησης Συνθηκών Χώρου (Θερμοκρασία, Υγρασία, Πίεση)
Συστήματα Υπερκάθαρου Ύδατος
Αναλώσιμα Συσκευών Ύδατος για Millipore™
Φίλτρα
Ζυγοί
Αναλυτές Υγρασίας
Γενικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός
Ηλεκτροχημεία (pH, Αγωγιμότητα, Ιόντα, Διαλελυμένο Οξυγόνο)
Πυκνόμετρα
Μετρητές Δείκτη Διάθλασης
Λυχνίες Φωτοχημικών Αντιδράσεων
Συστήματα Μέτρησης Επιφανειακής Τάσης
Γενικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός
Αναλώσιμα
Αντιδραστήρια